រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Banteaymeanchey Administration
ស្វែងរក

ស្នើសុំបើកថ្មីសម្រាប់បន្ទប់ព្យាបាលដោយចលនា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
NEXT SECTION
Continue
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាស្នើសុំបើកថ្មីសម្រាប់បន្ទប់ព្យាបាលដោយចលនា មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម ៖
 1. អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 2. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
 3. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
 4. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
 5. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
 6. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យ
 7. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
 8. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
 9. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
 10. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យ
 11. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យបន្ត
 12. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
 13. មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើការចុះលេខ
 14. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យបន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
 15. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 16. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។
NEXT SECTION
Continue
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ដើម្បីទទួលបានសេវាស្នើសុំបើកថ្មីសម្រាប់បន្ទប់ព្យាបាលដោយចលនា អ្នកប្រើប្រាស់សេវាត្រូវយកភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖
 • ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាមីជន ចំនួន១ច្បាប់
 • វិញ្ញាបនបត្រសុខភាពចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល ឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ចំនួន១ច្បាប់
 • គំនូសបំព្រួញទីតាំងដោយមានបញ្ជាក់ពីឃុំ សង្កាត់ ចំនួន១ច្បាប់
 • មានកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ឬសញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ព្យាបាលដោយជំងឺ ឱសថការីមធ្យម ឬសញ្ញាបត្រសមមូល ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល ឬក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ឬគណៈកម្មាធិការពិនិត្យវាយតម្លៃកម្រិតសញ្ញាបត្រ និងបានថតចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម បញ្ជាក់ពីសាលារាជធានីខេត្ត ចំនួន១ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ជាក់ថាបានចុះឈ្មោះក្នុងគណៈវិជ្ជាជីវៈ ចំនួន១ច្បាប់
 • រូបថតសមីជន4×6 ចំនួន៧សន្លឹក
 • លិខិតថ្កោលទោសចំពោះអ្នកមិនបម្រើការរដ្ឋចំនួន១ច្បាប់

NEXT SECTION
Continue
តម្លៃសេវា
 តម្លៃសេវាជាក់លាក់រយៈពេលអតិបរមាសុពលភាព
 ២០០ ០០០ រៀល០៧ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)៣ឆ្នាំ
NEXT SECTION
Continue
ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

Contact us by address:
អាសយដ្ឋាន៖ សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យច្រកចេញ – ចូលតែមួយ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ដែលអ្នករស់នៅ។

ដើម្បីទទួលបានសេវាសូមទាក់ទងទៅកាន់អង្គភាព ឬស្ថានប័នផ្តល់សេវាសារធាណៈដែលជិតលោកអ្នក ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងរកអង្គភាព ឬស្ថានប័នក្នុងខេត្តបាត់ដំបង